Home

Digital kompetens eu

Adekvat digital kompetens - ett svårfångat begrepp

The Digital Competence Framework 2

Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i de mindre företagen. Detta program skapar förutsättningar för att stärka företagens konkurrenskraft att strategiskt hantera digitaliseringens möjligheter och risker vid affärsutveckling genom att höja kompetensen hos småföretag • Digital kompetens • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära • Medborgarskaompetens Producerat av EU-representationen . Bulgariska ordförandeskapet. Bulgariska ordförandeskapet; Om rådsmötet för utbildning, ungdom, kultur och idrott 22-23 maj

EU:s satsningar på digital kompetens

Digital kompetens är en av de åtta kompetenser som Europaparlamentet (2005) har rekommenderat som nyckelkompetenser för livslångt lärande. I Norge tog man för flera år sedan beslutet att Digital kompetense ska vara en av de baskompetenser som barn ska besitta när de går ur grundskolan Då unionen har exklusiv kompetens är det i princip bara unionen som har rätt att stifta lagar och anta andra rättsligt bindande rättsakter på området. För att medlemsstaterna själva ska få lagstifta på ett område som faller inom EU:s exklusiva kompetens, krävs ett bemyndigande från EU. EU har exklusiv kompetens inom följande. Webbtjänst Företag Kompetens Affärsutveckling. Digital tjänst: Checklista för restaurangföretag. Interreg ÖKS EU-projekt för samarbete mellan Sverige, Danmark och Norge. EU-fonder Information om EU-stöd i Sverige. Interreg Europeiskt territoriellt samarbete över nationsgränserna I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft

Lägesbild digital kompetens. I en lägesbilden konstaterar vi att digital kompetens är ett omfattande och angeläget område. Det handlar om att stärka individens förutsättningar för kunna inhämta, kommunicera, interagera och producera digitalt. Det handlar om möjligheter, rättigheter och skyldigheter som följer med en digital tid sig. Begreppet digital kompetens utnyttjas bland andra av EU-parlamentet och organisationen OECD vilka publicerat varsin skrift rörande nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa två ger, tillsammans med en norsk undersökningsgrupps publikation, en gemensam definition av begreppet digital kompetens Jag har tidigare skrivit ett inlägg om EU´s nyckelkompetenser. En av dem är digital kompetens: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och.

Digital kompetens: ett måste för lärare och elever på 2000

Digital kompetens: säker och kritisk användning av informations- och kommunikationsteknik för arbete, fritid och kommunikation. 5. År 2009 kom EU överens om ett nytt strategiskt program för europeiskt samarbete om utbildning (Utbildning 2020) fram till 2020 Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan Det är viktigt att förskolan använder digitala verktyg på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande. Här får du förslag på hur du kan arbeta med digitala verktyg, tjänster och medier i förskolan Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. 5 Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG, av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande Genom en ökad digital kompetens förväntas målgruppens förutsättningar för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och etablering i samhället, ha förbättrats. Med stöd av digitala hubbar och genom erfarenhetsutbyte på EU-nivå tas en modell fram för systematiskt arbete med digital kompetens för tredjelandsmedborgare Den digitala kompetensen är enligt Skolverket att betrakta som som något som man behöver för att klara sig i livet som samhällsmedborgare och i arbetet med de reviderade läroplanerna har de haft EU:s nyckelkompetenser och Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens som utgångspunkt för de nya skrivningarna i läroplanerna och kursplanerna

Digital kompetens är förmågan att använda IT och digital teknik. Det handlar om att vara förtrogen med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också de kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang Åtta olika nyckelkompetenser använder EU och OECD när de belyser vad varje medborgare behöver för att klara sig väl, och vilka kompetenser och förhållningssätt varje land i ett längre perspektiv antas behöva för att utvecklas hållbart samt stärka sitt humankapital.Alla nyckelkompetenserna anses lika viktiga. Var och en av dem kan bidra till ett framgångsrikt liv i ett.

Digital kompetens för affärsutveckling - Tillväxtverke

 1. Det visar resultaten från EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) som nyligen publicerades. Den årliga mätningen visar hur de 28 EU-länderna ligger till på olika områden, från anslutbarhet och digital kompetens till digitalisering av företag och offentliga tjänster
 2. SKR och regeringen har ingått en överenskommelse om ett kompetenslyft för ökad digital kompetens hos ledning i kommuner och regioner. I syfte att öka förmågan och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn
 3. Även om utbildning och praktik är kompetenser för EU-länder, syftar europeiska initiativ till att vägleda den nationella politiken. Byråer och partner Europeiska kommissionen arbetar med ett brett spektrum av samarbetspartner, t.ex. nationella myndigheter, företrädare för fackföreningar och arbetsgivare, icke-statliga organisationer och experter
 4. Det ska bli obligatoriskt med digitala verktyg i förskolan, för att barn ska få digital kompetens. Samtidigt finns en oro för att skärmarna ska ta över i småbarnens liv. Och vad är det egentligen förskolebarnen lär sig? Vuxna och barn tolkar hur surfplattor ska utnyttjas på olika sätt, menar forskare

Beslut om nyckelkompetenser för livslångt lärande på EU

 1. DiVOS - ett tvåårigt projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, med fokus att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg. DiVOS är ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara
 2. EU: s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Kompetens definieras här som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsättning
 3. Den digitala utvecklingen går snabbt. Kunskaper på området blir snabbt föråldrade. Kapitel 4 inleds med EU:s rekommendationer från 2018 för nyckelkompetenser för livslångt lärande. Sedan följer Skolverkets definition av digital kompetens som den lyder i kommentarmaterialet Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå (2017)
 4. Digital kompetens - it i skolan (docx, 59 kB) Digital kompetens - it i skolan (pdf, 63 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om digital kompetens på lärarutbildningarna och tillkännager detta för regeringen
 5. EU-projekt för att öka digital kompetens. Dela: På AME (Arbetsmarknadsenheten) på Stationsvägen i Djurås har datorparken utökats med hela åtta enheter. Ett godkänt Leader/ EU-projekt till glesbygden Gagnef på 1,5 miljoner kronor har gjort en digital utbildning möjlig

Europaparlamentet har understrukit att spektrum från den digitala utdelningen bör användas för att alla EU-invånare ska få bredband, och betonat att det krävs fler åtgärder för att säkerställa allmänt utbredd och snabb tillgång till bredband samt digital kompetens och digitala färdigheter för alla medborgare och konsumenter EU satsar 100 miljarder på ett samlat digitalt program för unionen, där tillgången till digital kompetens är en bärande del. I Sverige har IT&Telekomföretagen tagit initiativ till en svensk koalition inom ramen för EU-programmet Digital Skills and Jobs Coalition. Alla aktörer är välkomna att medverka! Betydelsen av digital kompetens, på både spets- och medborgerlig nivå, [

Video: Europeiska unionens kompetens Minile

Digitala tjänster - Tillväxtverke

EU:s samtliga nyckelkompetenser •Kommunikation på modersmålet •Kommunikation på främmande språk •Matematiskt kunnande och teknisk kompetens •Digital kompetens •Lära att lära •Social och medborgerlig kompetens •Initiativförmåga / företagaranda •Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksforme EU-kommissionen har nyligen publicerat en reviderad version av sitt ramverk för digital kompetens, DigiComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens.Digital kompetens delas upp i fem områden och 21 kompetenser som beskrivs med exempel. Den första utgåvan kom ut 2013 och nu har den reviderats

Skräddarsydd utbildning kring digital kompetens för kommun, skola och förskola. Idag ställs allt större krav på att utveckla digital kompetens, vilket visas i så väl EU:s Nyckelkompetenser för livslångt lärande som i de nya läroplanerna En utmaning här är svårigheterna att mäta digital kompetens, men även hur den kan studeras och beforskas. I policydokument finns många olika perspektiv som pendlar mellan uppfattningar om enskilda personers kompetens att vara aktiva medborgare (EU:s styrdokument/ EU, 2017?), till krav på tjänstemän och medarbetares digitala kompetens att kunna förklara för andra, visa och leda (OECD. I november 2018 fattade fullmäktige beslut om en revidering av kompetensbeskrivningarna för arbetsterapeuter. En nyhet är att de nu omfattar digital kompetens för arbetsterapeuter Få grundläggande datorkunskaper på bara 5 veckor. Läs vår orienteringskurs digital kompetens. Ansöka via Lärcentrum i Östersund Digital kompetens är en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och nödvändig kompetens saknas ofta i styrelserummet och i företagsledningen. Digitalisering är en affärsstrategisk kompetens som är extra viktig att utveckla i mindre företag. Kunskapsspridningen av insatsen görs under våren 202

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet av satsningar på digital kompetens lyfts som angelägna. Ett av Europa 2020-strategins sju huvudinitiativ är den digitala agenda som pekar ut behovet av digital kompetens. Användning av informations- och kommunikationsteknik ses som nödvändigt för att EU ska nå uppsatta mål. E Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater. - Digital Skills and Jobs Coalition Sweden är ett steg i rätt riktning för att säkra att Sverige kommer fortsätta [ Hur ska man jobba i förskolan för att barnen ska utveckla digital kompetens? Förskollärare Simon utgår från barnens intresse och väljer digitala verktyg som ger nya dimensioner till barnens utforskande. Forskaren Susanne Kjällander menar att barnen behöver få kunskap om digitaliseringen de möter i vardagen, och de behöver förskolans hjälp att värdera information på internet Begreppet digital kompetens Den digitala tekniken är i ständig utveckling och kommer att vara det även i framtiden. Det innebär att vi kontinuerligt kommer att behöva förhålla oss till nya digitala system, verktyg och tjänster. För att kunna förstå och hantera olik

Sverige etablerar koalition för att främja digital kompetens Publicerad 29 januari 2019 . Nu sjösätts Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Satsningen är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater Digital kompetens är också så mycket mer anser jag. Jag håller med Karin Nygårds som delar in den digitala kompentensen i tre delar där den första är att förstå systemet - vikten av att förstå hur allting hänger ihop, den andra handlar om att förstå sammanhanget, vilket är fortsättningen på förståelsen men nu handlar det också om att förstå hur det påverkar oss och. I boken DIGITAL KOMPETENS FÖR LÄRARE diskuteras frågan om skolans digitalisering ur ett samhällsperspektiv. Här ges inledningsvis en bakgrund om samhällets och skolans digitalisering

Digital kompetens - Regeringen

Sveriges digitala mognad är hög, det kan vi se i internationella jämförelser. Dock är det en stor grupp som står utanför. Enligt SCB:s statistik från 2018 är det ca en halv miljon som fortfarande inte använder internet. Nuläge. Sverige är ett högpresterande och digitalt moget land enligt EU-kommissionens bedömningar I juni 2016 publicerade Europa kommissionen (JRC (Joint Research Center) referensmodellen för Digital kompetens för medborgare i Europa. Ramverket bygger på DigComp 2.0 - Phase 1. It consists of a revision of the descriptors and the vocabulary used (see below). More informaiton is available in the report called DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase [ Digital teknik gör livet enklare och är en förutsättning för delaktighet. Vinnova finansierar projekt för bättre hälsa, hållbar tillväxt och samhällsnytta. | Vinnov I kursen undersöker vi vad digital kompetens är, barn och ungas nya livsvärld, sociala aspekter av IT och skola, juridiska aspekter av IT-användning i skolan, distansutbildning och exempel på IT-stöd för skapande av digitala lärresurser. I kursen behandlas begreppet digital kompetens och dess roll i skolan

 Digitala stunder för de yngsta - sagor, ramsor och rytmik på webben Presentationer och workshopmaterial Studie: internetanvändning på bibliotek Webbkurser i digital kompetens Föreläsningar från Internetdagarna 2019 Föreläsningar Kortare filmer Poddar Goda exempel Kontak Digitala verktyg i all ära men adekvat digital kompetens handlar till stor del om förhållningssätt, inte minst ett källkritiskt sådant. I och med den förändrade läroplanen för förskolan som trädde i kraft 1 juli 2019 så var innehållet på en av höstens kompetensutvecklingsdagar för hela kommunens förskolepersonal givet: adekvat digital kompetens och ett källkritiskt. Digital kompetens behöver bli en självklar del i varje medarbetares kompetensutvecklingsplan. It-relaterad ohälsa. En god digital kompetens förutsätter en hållbar digital arbetsmiljö. För att kunna använda och utveckla den digitala kompetensen i sin professionsutövning krävs tillgång till rätt verktyg och förutsättningar Modulen behandlar digital kompetens avseende kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare. I modulen undersöks vad digital kompetens är, hur IT kan stödja lärandet i skolan och juridiska aspekter av IT-användning i skolan. Modul 2 Digital kompetens och lärande (4,5 hp) Digital Competence. Norden toppar digitalt EU-index 2018. Danmark, Sverige och Finland är EU:s mest högpresterande länder i digitalisering enligt EU-kommissionens index för 2018. Norge är inte med i rankningen eftersom landet inte är med i EU, men ligger på samma nivå som sina nordiska grannländer

#Framtidsrustadeungdomar 1

Digital kompetens - Digitaliseringsråde

Om kursen Digital kompetens i förskolan. Med avstamp i de didaktiska frågorna. Adekvat digital kompetens. Nu står det skrivet i vår läroplan och det är inte längre fritt valt arbete. Vi behöver rita upp kartan och göra uppdraget begripligt Pris: 330 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp Digital kompetens för lärare av Anna-Lena Godhe, Sylvana Sofkova Hashemi på Bokus.com Digital kompetens utgörs av i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv. Digital kompetens innefattar: • kunskaper att söka information, kommunicera Boken Digital kompetens för sfi-lärare innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare Med dessa förslag motverkar man digital exkludering och ökar den digitala kompetensen hos nyanlända, utlandsfödda och äldre i det moderna svenska samhället. Biblioteken är en nyckelspelare och måste bli en kunskapsförmedlare för alla och i 21:a århundrades era - en digital och analog folkbildare

EU´s nyckelkompetens Digital kompetens kopplad till Lgr11

Regional Digital Agenda innehåller sju strategiska områden: Digital delaktighet och kompetens • Utveckla det digitala lärandet • Ökad delaktighet, kvalitet och effektivitet inom hälsa vård och omsorg • Den uppkopplade regionen • Digitalt entreprenörskap och företagsutveckling • Stärka forskning och innovation utifrån ett digitalt perspektiv • Ett hållbart och smart. Digital kompetens är en av EU´s 8 nyckelkompetenser för ett livslång lärande. Digital kompetens innefattar den IT-kunskap som krävs för att man ska kunna ta del av informationssamhället.Digital kompetens handlar om; att ha kunskaper om IT-verktyg (dator, datorplatta, smartphone...). att besitta färdigheter som göra att du kan använda IT-verktygen på ett effektivt sätt (Word, Excel. Appen Jobstore, där arbetsgivare och arbetssökande kan hitta flera hundra olika digitala tjänster. Har lanserats i testversion. En nationell ordlista med kompetenser som används av arbetsgivare och arbetssökare, via Arbetsförmedlingen eller andra jobbsökarsajter. Finns men behöver vidareutvecklas. CV-överföring

EUR-Lex - c11090 - EN - EUR-Le

 1. Orientering kring digital kompetens är en kollektiv tankekarta för vad vi ser ryms i begreppet digital kompetens just nu, med ambitionen att tankekartan ändras i takt med ny förståelse och kunskap. Det är också ett sätt stärka en dela-kultur där vi i staden arbetar tillsammans och använder varandras kompetens
 2. Det åtgärdspaket i tio punkter som vi idag presenterar pekar ut områden där EU kan göra skillnad, från ett bättre erkännande av kvalifikationer över landsgränserna till en kompetensgaranti som stöttar lågutbildade vuxna så att de får grundläggande läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter och digital kompetens
 3. Digital kompetens innehåller för oss många delar, bland annat: källkritisk förmåga, hur man beter sig på nätet (nätetik), kunskap om programmering, kunskap om olika digitala verktyg och deras olika fördelar, att hitta information och kunskap på nätet och att kunna skapa egna filmer/poddar/bloggar med mera
 4. Lektion 9. Sfi-läraren Sara Lövestam utnyttjar elevernas kunskaper och tips när lektionen handlar om att använda sig av digital teknik och internet
 5. European Commission - Press Release details page - Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Bryssel den 1 december 2016 I dag lanserar EU-kommissionen, tillsammans med medlemsstaterna, företag, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och utbildningsanordnare, koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen för att tillgodose den stora efterfrågan på IT.
 6. Slutligen lyfts lärares digitala kompetens i relation till undervisning med digital teknik, öppna lärresurser och professionell utveckling med hjälp av sociala medier. Boken syftar till att ge verksamma och framtida lärare kunskaper om det centrala innehållet i den digitala kompetens som lärare behöver

Öka digital kompetens för vuxna NKC, Nynäshamns KompetensCentrum ansvarar för ett Erasmusprojekt(KA2) som handar om digitalisering inom vuxenutbildningen. I projektet deltar även skolor från Litauen och Spanien I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen. Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de

INSATSER FÖR DIGITAL KOMPETENS PÅ FOLKBIBLIOTEKEN En studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet av Ida Norberg På uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket . 2 Tack till de intervjuade biblioteken: Härnösands bibliotek Katrineholms bibliote Adekvat digital kompetens innebär att vi utvecklar vår digitala kompetens successivt allt eftersom förutsättningarna och behoven av den digitala kompetensen ändras. Att vi omvärldsbevakar, har siktet inställt på framtiden och att våra verksamheters pigkikare pekar både ut och in :)

Kollegor inom hemtjänsten lär varandra om it » Vårt Göteborg

Förskolan - Skolverke

Presentation 141126 om Digital TentamenTÖS - Ystads kommunAlla kurser - LANI Kompetens ABMobil arbetsplattform - LANI Kompetens ABVi söker finsktalande Mötesbokare, tjänst tillsätts
 • Stockholms tingsrätt domar.
 • Frauenfeld schweiz.
 • Seagate 1tb extern.
 • Ellie goulding lights.
 • Sky sports football live.
 • Islam i europa.
 • Loke viking.
 • Rätt att ta del av slasken.
 • Nord koreas president.
 • Wz partybilder wuppertal.
 • 4. advent 2017.
 • Erik olsson malmö.
 • Jordbävning i mexiko 2017.
 • Mazarinformar engångs.
 • Rörelse sagor för barn.
 • Ddr3 vs ddr4 skillnad.
 • Easeus free data recovery.
 • Fit ab 50 übungen.
 • Skillnad cayennepeppar och chilipeppar.
 • Är spiritisterna korsord.
 • Amc gremlin wiki.
 • Kantine ravensburg restaurant.
 • Mögelost farligt.
 • Veronica maggio handen i fickan fast jag bryr mig låtar.
 • Ferienwohnung nordsee holland.
 • Zanzibar tanzania.
 • Krogkommissionen 2017.
 • Liftarens guide till galaxen mp3.
 • Sjuksköterska skola.
 • Kan man äga vatten.
 • Mcgill university kända alumner.
 • Myclassico login.
 • Rem tour.
 • Madison soffa mio.
 • Icf coach.
 • Fira jul på slott i tyskland.
 • Val grisch.
 • Extract internet explorer passwords.
 • Warhammer fantasy lexicanum.
 • Stukad tå hund.
 • Båtar karlskrona.